แก้วมุณี ว.; ศศิอังกูร ส.; คนเที่ยง อ.; อามิง ม.; ไชยาวิจิตร ศ. ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น. วารสารกายภาพบำบัด, [S. l.], v. 43, n. 3, p. 164–175, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/244711. Acesso em: 18 เม.ย. 2024.