ปุญญนิรันดร์ น้ำผึ้ง, เมธาจารุนนท์ พิชานัน, และ สงวนพงษ์ รุ้งเพชร. 2021. “การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine Hole Peg Test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (2):89-96. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/207420.