ไตรรัตนสุวรรณ ธิดาพร, สงวนพงษ์ รุ้งเพชร, เมธาจารุนนท์ พิชานัน, จรูญผล กัญญารัตน์, และ วิรุณรัตนกิจ ยิ่งลักษณ์. 2021. “ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (2):45-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/211503.