จิตรดำรงค์ สุวัฒน์, ตันหยง จินตนา, ตั้งพูลเจริญ ภาณุวัฒน์, อ่านคำเพ็ชร ปณัฏฐา, โชคบุญธิยานนท์ พริมโรส, และ เงินมีศรี รุ่งรวิน. 2021. “ผลของการฝึก Respiratory Muscle Stretch Gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (3):97-110. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/220132.