จันทูรนนทชา, และ อุทัยคุปต์สุรีพร. 2021. “ท่าทางศีรษะยื่นไปข้างหน้าไม่ส่งผลต่อการทำงานด้านการรับรู้และสั่งการในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีสุขภาพดี”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (1), 22-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/220460.