เจือจันทร์สายแก้ว, แก้วมุณีวนิดา, ทองนุ่นกฤตยชญ์, พรหมอินทร์จุฑานันท์, แซ่เล่าธวัชชัย, และ อัศววงศ์สวัสดิ์นุชนาถ. 2021. “ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (1), 31-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/224054.