เจือจันทร์ saikaew, แก้วมุณี Wanida, ทองนุ่น Krittayot, พรหมอินทร์ Jutanan, แซ่เล่า Thawatchai, และ อัศววงศ์สวัสดิ์ Nuchchanart. 2021. “ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (1):31-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/224054.