สีพิมพ์ เบญจมาภรณ์, และ นวลเนตร์ น้อมจิตต์. 2021. “ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (2):59-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240499.