วรรณพงษ์ Sasiwimon, นาคมะเริง Saowanee, เบนเน็ตต์ Surussawadi, และ นวลเนตร์ Nomjit. 2021. “ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (2):67-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240990.