มหาทรัพย์ ปฤณภัก, และ ลัดดาวงศ์ ธีรพัฒน์. 2021. “ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (3):123-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/241319.