รงค์สวัสดิ์ กิติมา, ภูศรี ธัญพิชชา, รังสร้อย อัจฉรียา, และ แสงจันทร์ จุฑามณี. 2021. “ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการมั่นคงของการทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม: การศึกษานำร่อง”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (2):80-88. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/241717.