จำปา รตินาฏ, และ รัตนาภินันท์ชัย จงจินตน์. 2021. “อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย Accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว: การทรงท่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (3):136-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242332.