สุทธิวงษ์ จตุพร, แก้วขันตี เวทสินี, ไกรวงศ์ รัชนก, และ วงศ์ศิรินวรัตน์ มัณฑนา. 2021. “ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559-2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (3):152-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242657.