แก้วมุณี วนิดา, ศศิอังกูร สุลักษณา, คนเที่ยง อัจฉรา, อามิง มัสตูเราะห์, และ ไชยาวิจิตร ศวิตา. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น”. วารสารกายภาพบำบัด 43 (3):164-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/244711.