[1]
ปุญญนิรันดร์ น., เมธาจารุนนท์ พ., และ สงวนพงษ์ ร., “การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine hole peg test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 2, น. 89–96, ส.ค. 2021.