[1]
ไตรรัตนสุวรรณ ธ., สงวนพงษ์ ร., เมธาจารุนนท์ พ., จรูญผล ก., และ วิรุณรัตนกิจ ย., “ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 2, น. 45–58, ส.ค. 2021.