[1]
จิตรดำรงค์ ส., ตันหยง จ., ตั้งพูลเจริญ ภ., อ่านคำเพ็ชร ป., โชคบุญธิยานนท์ พ., และ เงินมีศรี ร., “ผลของการฝึก respiratory muscle stretch gymnastic และการฝึกโยคะ ต่อระดับความทนทานต่อการออกกำลังกาย ระดับความเครียดและค่าสมรรถภาพปอด ในผู้หญิงอายุ 18 – 25 ปี”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 3, น. 97–110, ธ.ค. 2021.