[1]
จันทูรน. และ อุทัยคุปต์ส., “ท่าทางศีรษะยื่นไปข้างหน้าไม่ส่งผลต่อการทำงานด้านการรับรู้และสั่งการในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีสุขภาพดี”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 1, น. 22-30, เม.ย. 2021.