[1]
เจือจันทร์ saikaew, แก้วมุณี W., ทองนุ่น K., พรหมอินทร์ J., แซ่เล่า T., และ อัศววงศ์สวัสดิ์ N., “ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 1, น. 31–44, เม.ย. 2021.