[1]
วรรณพงษ์ S., นาคมะเริง S., เบนเน็ตต์ S., และ นวลเนตร์ N., “ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 2, น. 67–79, ส.ค. 2021.