[1]
รงค์สวัสดิ์ ก., ภูศรี ธ., รังสร้อย อ., และ แสงจันทร์ จ., “ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการมั่นคงของการทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม: การศึกษานำร่อง”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 2, น. 80–88, ส.ค. 2021.