[1]
สุทธิวงษ์ จ., แก้วขันตี เ., ไกรวงศ์ ร., และ วงศ์ศิรินวรัตน์ ม., “ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559-2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 3, น. 152–163, ธ.ค. 2021.