[1]
แก้วมุณี ว., ศศิอังกูร ส., คนเที่ยง อ., อามิง ม., และ ไชยาวิจิตร ศ., “ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น”, Thai J Phys Ther, ปี 43, ฉบับที่ 3, น. 164–175, ธ.ค. 2021.