ปุญญนิรันดร์ น., เมธาจารุนนท์ พ., และ สงวนพงษ์ ร. “การเปรียบเทียบแบบประเมิน Purdue Pegboard, Nine Hole Peg Test และ Upper Extremity Performance Test for the Elderly ในเรื่ององค์ประกอบของการทำงานของแขนในผู้สูงอายุ”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 89-96, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/207420.