ไตรรัตนสุวรรณ ธ., สงวนพงษ์ ร., เมธาจารุนนท์ พ., จรูญผล ก., และ วิรุณรัตนกิจ ย. “ความมั่นคงขณะเดินและการมองเห็นระหว่างกลุ่มนักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่มีและไม่มีอาการเวียนหรือมึนศีรษะ”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 45-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/211503.