เจือจันทร์ saikaew, แก้วมุณี W., ทองนุ่น K., พรหมอินทร์ J., แซ่เล่า T., และ อัศววงศ์สวัสดิ์ N. “ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 31-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/224054.