สีพิมพ์ เ., และ นวลเนตร์ น. “ความเที่ยงภายในผู้วัดของการวัดแรงกำมือด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยมือในผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์ด์”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 59-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240499.