วรรณพงษ์ S., นาคมะเริง S., เบนเน็ตต์ S., และ นวลเนตร์ N. “ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องต่อการทรงตัวและพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุเพศหญิง”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 67-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240990.