พีระวัธน์กุล ฉ. ., ศิลสุภดล ป., และ จำนงค์กิจ ส. . “การเปรียบเทียบความสามารถในการทรงตัวระหว่างผู้สูงอายุที่มีและไม่มีประวัติการล้ม ด้วยวีบาลานซ์บอร์ด”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 111-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/240992.