มหาทรัพย์ ป., และ ลัดดาวงศ์ ธ. . “ผลทันทีของการติดเทปไคเนซิโอร่วมกับการกระตุ้นเซลล์กระจกเงาต่อความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กภาวะสมองพิการไทย”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 123-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/241319.