รงค์สวัสดิ์ ก., ภูศรี ธ., รังสร้อย อ., และ แสงจันทร์ จ. “ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าบริเวณฝ่าเท้าร่วมกับการฝึกการทรงตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการมั่นคงของการทรงท่าและการเดินในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม: การศึกษานำร่อง”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 80-88, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/241717.