จำปา ร., และ รัตนาภินันท์ชัย จ. “อิทธิพลของระดับแสงสว่างในห้องต่อความสามารถในการทรงท่าวัดโดย Accelerometer ในอาสาสมัครที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว: การทรงท่าในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 136-51, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242332.