สุทธิวงษ์ จ., แก้วขันตี เ., ไกรวงศ์ ร., และ วงศ์ศิรินวรัตน์ ม. “ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้รับบริการต่อคุณภาพของนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559-2561 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 152-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/242657.