แก้วมุณี ว., ศศิอังกูร ส., คนเที่ยง อ., อามิง ม., และ ไชยาวิจิตร ศ. “ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง น้ำหนัก และรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านักเรียนแบบล้อลากกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น”. วารสารกายภาพบำบัด, ปี 43, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 164-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjpt/article/view/244711.