การบูรณาการวิจัย, ชุมชนเป็นฐานการเรียน, สุขภาพผู้สูงอายุ,Integration of Research, Community based, Health of Elderly

Main Article Content

กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์
สกาวรัตน์ ไกรจันทร์

Abstract

รูปแบบการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม : กรณีศึกษา ชุมชนสามัคคี

ต.ตลาด  อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์*  

 ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์*   

สกาวรัตน์ ไกรจันทร์ *

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามโดยใช้วิธีการวิจัยแบบการผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายหลักในการศึกษาคือ กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 74 คน ชมรมผู้สูงอายุ/ชมรมรักษ์สุขภาพ/อสม. จำนวน 35 คน อาจารย์พยาบาล นักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จำนวน 5 คน ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การบูรณาการการวิจัยเป็นการดำเนินโครงการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการไปกับการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนปฏิบัติการ การทดลองปฏิบัติการ และการประเมินผลการปฏิบัติการร่วมกัน ผลการวิจัยมีดังนี้

1. การสำรวจข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาร่วมกับ อสม. ออกสำรวจข้อมูล มีการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและครอบครัว เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สูงอายุในชุมชน

2. การปฏิบัติการวิจัย โดยบูรณาการไปกับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เช่น การจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การให้บริการสุขภาพที่บ้าน การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนและ อสม. ร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมตามความต้องการของผู้สูงอายุและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน

3. การสรุปผลการเรียนรู้ โดยการถอดบทเรียนร่วมกันของทีมวิจัย นักศึกษาพยาบาล และผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ได้องค์ความรู้และแนวทางการพัฒนางานของตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้เกิดเครือข่ายของผู้มีส่วนเกี่ยวในการทำงานเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนมีแนวโน้มลดลง

คำสำคัญ : การบูรณาการวิจัย, ชุมชนเป็นฐานการเรียน, สุขภาพผู้สูงอายุ

 

* อาจารย์พยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

 Model of Integration of Research and Academic as Community based of Health of  Elderly at  Samukkee Community  Urban of  Mahasarakham Province 

Kittisak Kraichan *  

Phadungsit chumnanboriluk *

Sakaorat Kraichan*

 

Abstract

This  research aimed to study the Model of Integration of Research and Academic as Community based of Health of  Elderly at  Samukkee Community  Urban of  Mahasarakham Province. The study participant consisted of 4 groups  : 74 elders living in Samukkee ‘s Urban, 35 elderly / Clubs Health Care / village health volunteers, 30 nurse instructors the Sri Maha Sarakham Nursing College,  5 nursing staff of Community Health Center.  The instruments employed in this study were included, focus group discussion, structural in-depth interview and secondary document. The pattern for development was integrated method by Knowledge sharing, study activities, planning guidelines for the development, implementation and the expandable of the results to public. Every process focuses on the Knowledge sharing and participation. The researcher and research assistants had a closed observe, support and guided via step by step.

The results are as follows:

1. Process of survey situation and context elderly and their families in the community by students with village health volunteers were using questionnaires and interviews affect to learning together and good relationship.

2. Integration of research and experience of student such as The project for elderly healthpromotion include health education, home visit etc. by Clubs Health Care / village health volunteers and staff of Community Health Center were plan activity follow elderly need and action plan of  Community Health Center.  

3. knowledge of Health care system and the mechanism of the elderly community were from cooperation network                       

Keyword:  Integration of Research, Community based, Health of Elderly


* Nurse Instructor, Srimahasarakram Nursing College

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ไกรจันทร์ ก, ชำนาญบริรักษ์ ผ, ไกรจันทร์ ส. การบูรณาการวิจัย, ชุมชนเป็นฐานการเรียน, สุขภาพผู้สูงอายุ,Integration of Research, Community based, Health of Elderly. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2015 Jul. 10 [cited 2022 Aug. 8];25(1):124-30. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/36225
Section
บทความวิจัย