Return to Article Details ความตรงและความไวของเครื่องมือ Nociception Coma Scale ในการประเมินความปวดผู้ป่วยระบบประสาทที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล