[1]
ฟองเกิด ส. and ภู่กฤษณ ส. 2014. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความ ทุกข์ทรมานของครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 23, 3 (Feb. 2014), 122–131.