[1]
แซ่เตียวส., ทองมีขวัญท. and จันทวีเมืองว. 2019. ผลของโปรแกรมให้ความรู้ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมป้องกัน กลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน: หน่วยงานราชการพื้นที่เขตเมืองสงขลา. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 29, 1 (Apr. 2019), 48-59.