[1]
ห้าวหาญ จ. and อินทองปาน อ. 2015. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ,A Research and Development of Coaching Model to Enhance Health Care Service Skills. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 25, 1 (Jul. 2015), 167–177.