[1]
เจียมอมรรัตน์ร. and อินทองปานอ. 1. การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 22, 1 (1), 68-75.