[1]
เทอร์เนอร์ ก. and เพ็ชรคง จ. 2016. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: สาระสำคัญที่ต้องรู้สำหรับการจัดการศึกษาพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 1 (Apr. 2016), 1–15.