[1]
ฟองเกิด ส. and อรัญคีรี อ. 2016. ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 1 (Apr. 2016), 120–133.