[1]
เกตุอินทร์ ว., ศรียะศักดิ์ อ. and หงษ์ทอง ก. 2016. การรับรู้สุขภาพและพัฒนาการทารกในมุมมองของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 1 (Apr. 2016), 176–187.