[1]
อุบลวรรณ ก. 2016. โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจบุคลากร (Magnet Hospital): แนวทางการพัฒนาองค์กร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 2 (Aug. 2016), 1–10.