[1]
เทอร์เนอร์ ก., รักความสุข ส., เรือนใจมั่น จ., สุขเจริญ จ. and สุริยานิมิตรสุข ธ. 2016. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี*. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 2 (Aug. 2016), 128–141.