[1]
-, - 1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. (1).