[1]
เทอร์เนอร์ ก., เพ็ชรคง จ., ห้าวหาญ จ. and มามาก น. 2016. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 13–26.