[1]
ชาวสวนศรีเจริญ ก.เ., ชาวสวนศรีเจริญ ไ. and ดำทิพย์ ป. 2016. สมรรถนะพยาบาลชุมชนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 52–65.