[1]
มีหาญพงษ์ ป., งามขำ น. and มีสกุลถาวร ส. 2016. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข; A Causal Model of Knowledge Management of Patient Unit in General Hospital under the Ministry of Public Health. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 78–93.