[1]
ปุริมายะตา ป., วิบูลชัย น., วงษาไฮ ถ. and วรามิตร ว. 2016. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไตเพื่อป้องกันแผลกดทับ ในผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักที่ขา; A Research and Development of a Set of Dialysis Bag-Mattress Innovation for Pressure Sore Prevention in Patients with Fracture. Nursing Journal of The Ministry of Public Health. 26, 3 (Dec. 2016), 104–117.